Obowiązek informacyjny

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

I. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci. Ilekroć w klauzuli odwołujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych, może to również oznaczać przetwarzanie danych osobowych Państwa Dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 1. Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego.

 2. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych (dalej: Administrator), oznacza to Niepubliczny Żłobek Dróżka Maluszka ul. Włościańska 25/4, 55-011 Siechnice.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu zawarcia umowy w zakresie i w celu zapewnienia dziecku do lat 3 prawidłowej opieki podczas pobytu w placówce: Dróżka Maluszka na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy w zakresie i w celu zapewnienia dziecku do lat 3 prawidłowej opieki podczas pobytu w placówce: Dróżka Maluszka, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);                                                                                                                                                                                                                   

 

III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmom organizującym zajęcia w ramach realizacji umowy.

 • innym niezależnym odbiorcom:

 • instytucjom nadzorującym realizację opieki nad dziećmi do lat trzech zgodnie z Ustawą, oraz    instytucjom decydującym o dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy i jej realizacji w zakresie i w celu zapewnienia dziecku do lat 3 prawidłowej opieki podczas pobytu w placówce: Dróżka Maluszka przechowujemy przez okres negocjowania umowy, w okresie obowiązywania umowy oraz 6 lat po zakończeniu umowy.

 2. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

VI. Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv") dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o udanie się do naszej siedziby. Prosimy pamiętać, iż przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jesteście Państwo osobami za które się podajecie, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

 • wymogiem ustawowym wynikającym z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.);

 • warunkiem zawarcia umowy;

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i jej realizacji.